Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

02|02 2018

In-line stezka v Lukách - projekt TJ Baník Vamberk

Popořte projekt areálu v Lukách!

Ve vinotéce na náměstí u sl. Francové můžete svým podpisem podpořit vznik této in-line dráhy.

Primárním zadáním Tělovýchovné jednoty Baník Vamberk je organizace pravidelných, dlouhodobých sportovních aktivit dospělých, dětí a mládeže a volnočasové aktivity.

Zdravý životní styl však nelze omezit pouze na  soutěžní či závodní formy pohybových aktivit. Zdravý životní styl - tento fenomén jedenadvacátého století v  každé moderní společnosti je nutno chá- pat komplexně. Důležitým obohacením života společnosti je zdraví prospěšný pohyb v  rámci bohaté nabídky rekreačních aktivit, a  to pro širokou veřejnost! Snahou vedení TJ Baník je proto rozšířit své portfolio zájmu a výrazně se podí- let ve svých projektech i na rozvoji volnočasových aktivit ve  městě. A  v  celospolečenském zájmu tak přispět ke  spokojenosti občanů města. In line dráha. Moderní víceúčelové rekreační sportoviště nachází své příznivce již v  řadě měst či obcí v  celé republice. Potenciál využití takovéto víceúčelové in-line drá- hy je totiž mimořádný, a  to hned ve více rovinách. Na své by si přišli určitě především děti a  mládež, stejně tak ale i  dospělí, jistě i  ně- kteří dříve narození. Další mož- nosti uživatelů spočívají v nabídce rekreačních disciplín; dráhu totiž mohou využívat nejen bruslaři, ale také cyklisté, případně v  zimě i vyznavači běhu na lyžích. V neposlední řadě lze důvodně předpokládat, že naše „zdobnická“ in line dráha by se mohla stát oblíbenou i  pro mnoho desítek nadšenců z okolí Vamberka. V  rámci prvotního seznámení s  problematikou tohoto moderního sportoviště je nutno uvést zajímavý „studijní“ poznatek. Ne všechna města toužící po  in line dráze mohla realizovat tu svou v  ideálním prostředí. Nezřídka bylo nutno dráhu situovat např. zcela mimo město bez možnosti relaxačního zázemí (občerstvení) anebo naopak sice ve  městě, ale pouze na  bývalé škvárové dráze tamního fotbalového stadionu… Z  uvedeného je obzvláště zřejmé, jakou mimořádnou devízou řešení naší in line dráhy by byla její realizace v  krásném prostředí při řece Zdobnice. Vždyť si to jen zkusme představit; in line dráha obtékající areál koupaliště, dvě fotbalová hřiště a  tenisové kurty – jak souznící sportovně-rekreační synergie! Dalším bonusem situování in line dráhy v této lokalitě je právě ona výše zmí- něná snadná možnost příjemného posezení a občerstvení na koupališti a zároveň ekonomicky výrazné prodloužení využití tohoto stánku.