Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

01|07 2017

Volejbal:Volejbalový smutek ve Vamberku

Volejbal jako kolektivní sport provozovaný masově jak mužskou tak i  ženskou populací patří po  fotbalu k  nejrozšířenějším sportovním odvětvím v  naší republice. Má-li se představit občanům Vamberka volejbalový oddíl, je nutné nahlédnout alespoň stručně do historie.

Z  dochovaných historických dokumentů a  osobních vzpomínek některých dosud žijících pamětníků je zřejmé, že ve  Vamberku se volejbal začal hrát po  druhé světové válce v roce 1946 v Sokole a Orlu na tehdejším sokolském hřišti za  nádražím. Asi od  roku 1953 po  sloučení Sokola a  ZSJ ŽAZ do  TJ Baník ŽAZ Vamberk se hrál volejbal na  krajské úrovni a začínaly hrát i ženy a o něco později také dorostenci. V té době se nejprve hrálo na  hřištích u  Lidového domu a  později na  třech škvárových hřištích za  sokolovnou. Koncem padesátých let byly zbudovány 2 antukové kurty nad sokolským hřištěm za sokolovnou (na současném místě u sportovní haly), které se staly na  dlouhou dobu sportovním stánkem volejbalistů. Oddíl za dobu svého trvání prošel, jak obdobím silného rozvoje, kdy měl najednou v soutěžích 3 druž- stva mužů, 2 družstva žen, dorostence a  dorostenky a  2 družstva žáků (!), tak i  obdobím útlumu, kdy postupně některá družstva svoji činnost skončila. Podobné to bylo i s výkonnostní úrovní, která zaznamenává vzestup v  70. letech, kdy cílevědomá práce se žá- kovským a  později dorosteneckým kolektivem přináší postup do dorostenecké ligy a pokračuje i v 80. letech také s další generací. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v  letech 1995 a  1996 kdy hrálo Národní ligu. Po  opuštění této soutěže pak muži hrají trvale nejvyšší soutěž v  kraji KP I. tř. Také ženy dosáhly největšího výkonnostního úspě- chu v letech 2009 – 2012 kdy hrá- ly II. ligu a následně pak po sestupu hrají stále nejvyšší soutěž kraje KP I. třídy. Od roku 2011 budované družstvo žákyň, trvale hrající krajský přebor, dosáhlo svého největšího úspěchu v  roce 2015, kdy se probojovalo až na mistrovství ČR žákyň (32 družstev z  ČR). S přechodem do vyšší věkové kategorie pak většina hráček přešla do družstva kadetek oddílu Réma Rychnov a  ve  Vamberku děvčata skončila. V současné době má oddíl 42 registrovaných členů v ČVS (Českém volejbalovém svazu), avšak pouze 19 je aktivních. Činnost oddílu řídí tříčlenný výbor ve  složení: Karel Kučera, Tomáš Dolek a  Miroslav Dolek. V soutěžích má oddíl jedno družstvo mužů a  jedno družstvo žen. Oba celky hrály v  uplynulé sezóně 2016/2017 shodně krajský přebor I. třídy. Muži se umístili na 6. místě, což bylo pro družstvo, hrající každoročně o  stupně ví- tězů, velké zklamání. Ženy skon- čily na  pěkném 4. místě. Ženské tréninky probíhají každý pátek ve sportovní hale od 18:00. Vždy v minulosti platilo a platí to i v této době, že úspěchy a dobrá sportovní výkonnost v  podmínkách menších klubů se odvíjely od  poctivé a  dlouhodobé práce s  dětmi a  mládeží. Ta zase stála na ochotě a sebeobětování některých hráčů se trenérské činnosti věnovat - ochotě rodičů aktivních či bývalých. Náš oddíl nikdy nebyl a  není tak ekonomicky silný, aby mohl práci trenérů s  mládeží zaplatit. A zcela pryč jsou časy, kdy bývalí trenéři, dnešní důchodci - Mirek Dolek st., Karel Mixa, Vláďa Klár, Pavel Bříza a  i  někteří další věnovali mnoho svého času právě trenérské práci s dětmi a mládeží zcela zdarma jen proto, aby se jejich děti volejbalu věnovaly, a  to často i  se svými kamarády a  vrstevníky. I proto jsme dnes bohužel v situaci, kdy částečný rozpad základní sestavy družstva mužů (především z  důvodů souvisejících se zaměstnáním hráčů) je příčinou rozhodnutí výboru oddílu, že družstvo mužů nebude soutěž v  sezóně 2017/2018 přihlašovat. Věříme však, že se chlapecký a  postupem času i  mužský volejbal do  Vamberka vrátí. Vamberecký volejbal má v  kraji i  mimo něj své jméno, ve městě dlouhodobou tradici a byla by škoda ho jednou neobnovit. Při této příležitosti chceme za volejbalový oddíl poděkovat Městu Vamberk a Městysi Doudleby nad Orlicí za  příspěvky z  rozpočtu na  činnost volejbalového oddílu a  všem sponzorům za  fi nanční podporu, které se našemu oddílu v roce 2016 dostalo.

Ing. Miroslav Dolek předseda volejbalového oddílu