Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

18|10 2017

TJ:Podpora sportující mládeže: jedna z priorit vyspělé společnosti

TJ Baník Vamberk spolu s ostatními sportovními oddíly ve městě každoročně řeší sezónní obsazenost městských krytých sportovních zařízení. Rok od roku se situace zhoršuje, kapacity těchto zařízení v posledních letech nestačí požadavkům jednotlivých oddílů. Tímto neudržitelným stavem pak nejvíce trpí mládež. Nedostatečná kapacita nezbytného sportovního zázemí totiž omezuje nejen její sportovní růst, ale může dokonce mladé zájemce o sport odradit.

A  tak zatímco na  otevřených venkovních sportovištích oddíly trénují a  soutěží plnohodnotně po  sedm měsíců v  roce, v  halové části sezóny se jejich sportovní aktivity musí dramaticky snížit. Tréninkové jednotky musí být stá- le více kráceny, tréninkový proces se tak omezuje často na  pouhou údržbu. TJ Baník Vamberk k  této situaci přistupuje se zvýšenou aktivitou v  řadě jednání mezi jednotlivý- mi uživateli sportovních zařízení. Na své mimořádné schůzi 13. září se řešil nový harmonogram obou zmíněných krytých sportovišť, tedy sportovní haly a  tělocvičny základní školy. V emotivní, ale nakonec velmi korektní debatě se podařilo alespoň zčásti naplnit po- žadavky oddílů. Popisovaná bezpochyby kritická situace má několik příčin. V  časové posloupnosti je tou první z  nich i  ta nejvíce zřejmá, totiž; sportovní hala byla postavena v  roce 1977, tedy před rovnými čtyřiceti lety! Byla tedy nutně projektována se znalostmi a  zkušenostmi té doby, v  intencích způ- sobu života tehdejší společnosti. Nikdo tehdy nemohl předjímat, jak se sportovní aktivity - v  krytých zařízeních - budou s  přibý- vajícími léty rozšiřovat. K  tomuto lze pro názornost uvést příklad nad jiné výmluvnější; např. takový fl orbal v té době už se možná v  Evropě začínal prosazovat, v  té naší části Evropy jsme ho ale neznali ani z televize… Druhým z  důvodů nastalé situace je i  zcela objektivní příčina. V konceptu výuky tělesné výchovy základní školy totiž došlo k výrazné změně. Škola sportovní halu nově využívá dvakrát v  týdnu až do  16:15 hod., odpolední hodiny pro mládežnické sportovní oddíly tak ubývají. A  do  třetice ještě jedna z  příčin. Počty sportujících dětí se v našich oddílech díky obětavé práci jejich vedoucích daří poměrně úspěšně navyšovat. Limitujícím faktorem v tomto úsilí je ale právě ona zcela nepostačující kapacita sportovní- ho zázemí. Obětaví vedoucí v oddíle stolního tenisu v čele s panem Janem Podolkou dokonce už na  strop svých možností narazili. Děti by zájem měly, stolní tenis se stává fenoménem, ale prostě stávající hala opravdu není ´nafukovací´. V  souvislosti s  výše uvedeným je třeba zmínit ještě jeden důležitý společenský aspekt. Tristním problémem dnešní mládeže je nepochybně nadměrné užívá- ní počítačových aktivit ve  všech jejich dnešních modifi kacích. Nemálo rodičů by zřejmě mohlo vyprávět… Vedení TJ Baník má za to, že v této situaci může pestrá nabídka sportovních aktivit rodi- čům, resp. jejich dětem, výrazně pomoci. Vážení radní a  zastupitelé města, z výše uvedeného je jistě zřejmé, že tento palčivý problém je nutno urychleně začít řešit – nepochybně v  zájmu celé společnosti. Dovolujeme si vás tedy touto cestou naléhavě požádat o spolupráci při řešení této neutěšené situace. Vedení TJ Baník Vamberk kromě zmapování celé situace nabízí i re- álné praktické řešení; totiž realizaci další kryté sportovní plochy. Jako ideální se ukazuje projekt nafukovací haly vedle stávající sportovní haly.

Ve Vamberku 18.10.2017 TJ Baník Vamberk, z.s.